• youtube
  • facebook

Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Quảng Bình có chiều hướng tăng mạnh

Theo thống kê của Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tổng số trẻ em sinh ra ở tỉnh ta là 6.066 cháu, tăng so với cùng kỳ năm 2018 là 657 cháu. Trong đó, số con thứ 3 trở lên là 1.115 cháu, chiếm tỷ lệ 18,38%, tăng so với cùng kỳ 2018 là 1,22%.

Theo đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 có xu hướng tăng tập trung ở vùng có đông đồng bào công giáo sinh sống, vùng sâu, vùng xa, vùng cồn bãi, ven biển như: Thị xã Ba Đồn 24,63%, Quảng Trạch 21,47%, Minh Hóa 25,63%, Lệ Thủy 20,6%). Đặc biệt, tỷ lệ gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế, gia đình là cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 đang có chiều hướng tăng mạnh.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 đang có chiều hướng gia tăng mạnh trong năm 2019.

Năm 2019, tỉnh ta giao chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh từ 0,05-0,1 ‰ và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,5 đến 0,1%, đây là một thách thức không nhỏ của công tác dân số tỉnh ta. Để đạt được mục tiêu đề ra, các đơn vị dân số cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền lồng ghép. Ngoài ra, các địa phương cần thực hiện hiệu quả các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản.