• youtube
  • facebook

Thị xã Ba Đồn: Thống nhất hợp nhất xã Quảng Tân và Quảng Trung thành xã Trung Tân

Thị xã Ba Đồn vừa tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai hợp nhất hai đơn vị hành chính cấp xã: Quảng Tân và Quảng Trung thành xã Trung Tân.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thông qua các văn bản liên quan đến việc hợp nhất hai đơn vị hành chính cấp xã: Quảng Tân và Quảng Trung thành xã Trung Tân.

Theo đó, thực trạng quy mô đơn vị hành chính tại xã Quảng Tân và Quảng Trung  nhỏ, nằm liền kề nhau nhưng không gian phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế-xã hội; nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Vì vậy, cần thiết phải sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế-xã hội, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị. Sau khi hợp nhất, đơn vị hành chính mới có tên là xã Trung Tân.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất một số nội dung như: cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và lợi ích sau khi hợp nhất, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; việc lấy ý kiến cử tri cần được thực hiện công khai, dân chủ, theo quy trình, bảo đảm sự thống nhất cao…