• youtube
  • facebook

Ứng dụng công nghệ số kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ

Một trong những quan điểm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập là sử dụng công nghệ số vào việc kiểm soát tài sản, thu nhập phù hợp với Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đối tượng của đề án là các cơ quan quản lý nhà nước; các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 130 ngày 30/10/2020 của Chính phủ và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đề án hướng tới xây dựng CSDL về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, thiết lập hạ tầng CNTT, các quy trình, quy định phục vụ việc hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ, bảo vệ an toàn và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cùng các quy định khác liên quan để góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2022 – 2023 là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng để cập nhật, tích hợp dữ liệu, kết nối, chia sẻ bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế vận hành, quản lý khai thác CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Phát triển, mở rộng hệ thống, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật có liên quan, tạo cơ sở thực hiện việc kê khai, quản lý tài sản, thu nhập, trực tiếp trên hệ thống.

Với giai đoạn 2024 – 2025, mục tiêu đặt ra là thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu về kê khai tài sản tại các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; tích hợp về CSDL quốc gia tại Thanh tra Chính phủ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, CSDL quốc gia khác theo quy định. Trong đó, hoàn thành số hóa, lưu trữ 100% bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; hoàn thành việc kết nối giữa CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập với các CSDL quốc gia khác có liên quan.

Phát triển, mở rộng việc khai thác CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; từng bước thay thế hồ sơ giấy truyền thống để hỗ trợ người có nghĩa vụ kê khai, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập, với mục tiêu đến năm 2025 đạt 50% trở lên.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT, Bộ Công an hướng dẫn, phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc bảo vệ, an toàn, bảo mật, lưu trữ thông tin CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

create

Vân Anh / vietnamnet.vn

Nguồn: https://vietnamnet.vn/ung-dung-cong-nghe-so-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-can-bo-826201.html