• youtube
  • facebook

COVID-19 cản trở mục tiêu cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả vào năm 2030

COVID-19 tiếp tục đặt ra thách thức đối với công tác chăm sóc y tế toàn cầu và cản trở bước tiến tới mục tiêu phát triển bền vững số 3 vào năm 2030.

create

PV / vietnamplus.vn

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/covid19-can-tro-muc-tieu-cuoc-song-khoe-manh-cho-tat-ca-vao-nam-2030/814327.vnp