• youtube
  • facebook

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển:

a. Giáo viên mầm non hạng IV: 1 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành Giáo dục mầm non.

b. Giáo viên tiểu học hạng IV: 10 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên dạy văn hóa tiểu học: 1 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành Giáo dục tiểu học;

- Giáo viên dạy tiếng Anh: 1 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh;

- Giáo viên dạy tin học: 8 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạm Lí - Tin hoặc Công nghệ thông tin (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nếu không thuộc ngành sư phạm).

c. Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 10 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên dạy văn học: 1 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Sư phạm Ngữ văn;

- Giáo viên dạy lịch sử: 1 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Sư phạm Lịch sử;

- Giáo viên dạy toán: 4 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Toán - Tin, Sư phạm Toán - Lí;

- Giáo viên dạy vật lí: 4 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Sư phạm Vật lí; Sư phạm Toán - Lí, Sư phạm Lí - Tin.

2. Điều kiện đăng kí dự tuyển: Có phiếu đăng kí dự tuyển; lí lịch rõ ràng; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ chuyên môn đào tạo, tin học, ngoại ngữ phù hợp và đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

3. Hình thức tuyển dụng

Tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trước; nếu còn chỉ tiêu thực hiện thi tuyển theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

4. Thời gian, địa điểm và phí dự tuyển:

- Thời gian nhận phiếu đăng kí: 30 ngày kể từ ngày 10/2/2020.

- Địa điểm nhận phiếu đăng kí: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh (tầng 3, trụ sở UBND huyện).

- Phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh (vinhlinh.quangtri.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh.
 

create

pv / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/146003