• youtube
  • facebook

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

Nội dung tuyển dụng như sau:

1. Số lượng, chức danh, yêu cầu trình độ chuyên môn

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường: 2 công chức, bố trí làm việc tại các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô.

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 4 công chức, bố trí làm việc tại các xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang.

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

2. Cách thức tuyển dụng

Tuyển dụng trước những trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 112/2011/ NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ; nếu còn chỉ tiêu thì tiến hành tuyển dụng các chức danh còn lại theo quy định.

3. Lệ phí đăng ký dự tuyển công chức: 500.000 đồng/thí sinh.

4. Thời gian nộp hồ sơ: Những trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 6/9/2018 đến hết ngày 5/10/2018 tại Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh (trong giờ hành chính). Sau thời gian trên nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng UBND huyện tiếp tục thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức và các thông tin liên quan đến tuyển dụng sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh: www.vinhlinhquangtri.gov.vn

Mọi chi tiết liên hệ tại Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh

- Điện thoại liên hệ: 0233 3820341; 0233 3624787.
 

create

Pv / baoquangtri.vn