• youtube
  • facebook

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1

Căn cứ Công văn số 531/SNV-CCVC ngày 26/5/2022 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của các ĐVSNCL trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022; Căn cứ Công văn số 1218/SLĐTBXH-VP ngày 07/6/2022 về việc phân cấp tuyển dụng viên chức năm 2022; Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-TTBTXHTH1 ngày 13/6/2022 của Trung tâm Bảo trợ Xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 năm 2022, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tổ chức tuyển dụng đối với 03 chức danh vào làm việc tại Trung tâm như sau:

I. Nội dung đăng ký dự tuyển:

1. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng: 03 người

2. Chức danh, tiêu chuẩn tuyển dụng:

- 01 viên chức chăm sóc trực tiếp đối tượng/quản lý đối tượng tâm thần kinh, tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng trở lên các ngành vảo vệ, vệ sĩ, giáo dục thể chất, thể dục thể thao, quản lý thể dục, thể thao; y sĩ; điều dưỡng và các ngành khác, có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, vệ sĩ hoặc giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ, vệ sĩ (trừ tốt nghiệp các ngành bảo vệ, vệ sĩ).

- 01 viên chức dạy nghề cơ khí, tốt nghiệp cao đẳng các ngành: kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật cơ khí có chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

- 01 viên chức phụ trách tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi cho đối tượng nghiện ma túy, tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành tâm lý, công tác xã hội, luật.

3. Điều kiện chung:

a. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và phải đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo các quy định quản lý của bộ quản lý chức danh nghề nghiệp chuyên ngành có liên quan và tại Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và số người làm việc. Cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm. Trong đó:

+ Về trình độ đào tạo: Có trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo đảm bảo quy định tại Mục I thông báo này.

+ Đối với trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 trở lên (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu) phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

+ Đối với trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. (Chứng chỉ A, B, C đã được cấp trước ngày 31/12/2016 có giá trị sử dụng tương đương).

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không đảm bảo các điều kiện trên;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. Hồ sơ, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người dự tuyển trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ hoặc Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm nộp hồ sơ đến đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

2. Thời hạn nộp phiếu dự tuyển:  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/7/2022).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thí sinh dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1, Thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại liên hệ: 0914090545.

III. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng:

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Nội dung xét tuyển: Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (500.000 đồng/thí sinh). Người nộp phiếu đăng ký dự tuyển đồng thời nộp lệ phí xét tuyển viên chức theo quy định.

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 8/2022.

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 (Thôn Định Xá, Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm để những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự dự tuyển./.

create

PV / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/168008/title/Thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc