• youtube
  • facebook

Thông báo về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị ban hành Thông báo số 12/TB-SNV ngày 13/01/2020 về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ) như sau:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu, gồm:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 13 chỉ tiêu.

- 11 Kiểm lâm viên làm việc tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Lâm học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng.

- 01 Chuyên viên Xây dựng lực lượng (công tác tổ chức bộ máy, nhân sự) làm việc tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công.

- 01 Kế toán viên làm việc tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán.

2. Sở Khoa học và Công nghệ: 02 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp làm việc tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý nhà nước (Hành chính), Khoa học quản lý, Quản lý công.

- 01 Chuyên viên Quản lý khoa học làm việc tại Phòng Quản lý khoa học, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu.

- 01 Kế toán (phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng) làm việc tại Văn phòng Sở (Kế hoạch - Tài chính), tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kế toán, Kiểm toán.

4. Sở Xây dựng: 03 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (lĩnh vực giao thông) làm việc tại Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Công nghệ kỹ thuật giao thông.

- 01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (lĩnh vực vực cấp thoát nước) làm việc tại Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

- 01 Chuyên viên Quản lý kiến trúc - quy hoạch làm việc tại Phòng Quy hoạch kiến trúc, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kiến trúc, Quản lý đô thị và công trình, Quy hoạch vùng và đô thị.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý về văn hóa làm việc tại Phòng Quản lý văn hóa, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý văn hóa, Văn học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn hóa học.

6. Sở Ngoại vụ: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên theo dõi công tác biên giới làm việc tại Phòng Quản lý biên giới, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quan hệ quốc tế, Kinh doanh quốc tế.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư làm việc tại Phòng Khoa giáo văn xã, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng.

- 01 Chuyên viên Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể làm việc tại Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng.

- 01 Chuyên viên Pháp chế làm việc tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công.

8. Sở Tài chính: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý Dự án đầu tư (lĩnh vực xây dựng) làm việc tại Phòng Tài chính - Đầu tư, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án, Quản lý xây dựng.

9. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý tài nguyên và môi trường (lĩnh vực đất đai) làm việc tại Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý đất đai.

10. UBND huyện Hướng Hóa: 07 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý về lâm nghiệp làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Lâm học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng.

- 01 Chuyên viên Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật), kiêm quản lý về thủy lợi (đề điều, phòng chống lụt bão) làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Nông nghiệp, Nông học, Khoa học đất, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật tài nguyên nước.

- 01 Chuyên viên Quản lý xây dựng làm việc tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.

- 01 Chuyên viên Quản lý văn hóa thông tin cơ sở làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Quản lý thông tin, Quản lý văn hóa, Văn học, Lịch sử.

- 01 Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế và hội làm việc tại Phòng Nội vụ, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Luật.

- 01 Chuyên viên Quản lý môi trường làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường.

- 01 Chuyên viên Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm việc tại Thanh tra huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính, Kinh tế, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công.

11. UBND huyện Đakrông: 04 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Nông nghiệp, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật.

- 01 Chuyên viên Quản lý giao thông vận tải làm việc tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải.

- 01 Chuyên viên Quản lý thông tin - truyền thông làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Quản lý thông tin, Quản lý Văn hóa, Văn học.

- 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng.

12. UBND huyện Cam Lộ: 04 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Nội chính) làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế.

- 01 Chuyên viên Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất.

- 01 Chuyên viên Quản lý tài chính - ngân sách làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng.

- 01 Chuyên viên Hành chính tư pháp làm việc tại Phòng Tư pháp, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính.

13. UBND huyện Vĩnh Linh: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên theo dõi xây dựng nông thôn mới làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Khuyến nông.

14. UBND huyện Gio Linh: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế và hội làm việc tại Phòng Nội vụ, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Luật.

15. UBND huyện Triệu Phong: 05 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Nội chính) làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế.

- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Văn học, Lịch sử, Quản lý văn hóa.

- 01 Chuyên viên Hành chính một cửa làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kinh tế.

- 01 Chuyên viên Quản lý văn hóa và gia đình, kiêm quản lý thể dục, thể thao và du lịch làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý văn hóa, Xã hội học, Gia đình học, Tâm lý học, Văn học, Du lịch, Quản lý thể dục thể thao.

- 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng.

16. UBND thị xã Quảng Trị: 01 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị làm việc tại Phòng Quản lý đô thị, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý đô thị và công trình, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

17. UBND huyện đảo Cồn Cỏ: 02 chỉ tiêu.

- 01 Chuyên viên Quản lý văn hóa thông tin cơ sở làm việc tại Phòng Kinh tế - Xã hội, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Quản lý thông tin, Quản lý văn hóa, Văn học, Lịch sử.

- 01 Chuyên viên Hành chính tư pháp kiêm hành chính tổng hợp làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật, Luật hiến pháp và luật hành chính.

* Thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển của các vị trí cần tuyển dụng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh (tại địa chỉ http://www.quangtri.gov.vn), Báo Quảng Trị (báo in và báo điện tử http://www.baoquangtri.gov.vn), Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị (tại địa chỉ: http://www.noivuquangtri.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các địa phương, cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

*Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: Từ ngày 13/01/2020 đến 17h00 ngày 28/02/2020 (30 ngày làm việc).

*Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển (500.000 đồng/người): Nộp trực tuyến theo hướng dẫn tại Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị (tại địa chỉ: http://www.noivuquangtri.gov.vn).
 

create

pv / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/146075