• youtube
  • facebook

Quảng Trị thông báo tuyển dụng 33 suất biên chế vào Nhà nước

Căn cứ Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 07/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng 33 chỉ tiêu biên chế vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn, như sau:

I - SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

II - ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện chung

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008; điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010, cụ thể như sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên. Nếu đăng ký dự tuyển vào làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện: Đủ 18 tuổi đến không quá 25 tuổi đối với người có trình độ đại học; từ đủ 18 tuổi đến không quá 27 tuổi (tính theo năm) đối với người có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, tính từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Có phiếu đăng ký rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị vào làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển. Trong đó:

+ Về trình độ chuyên môn có trình độ, chuyên ngành đào tạo đảm bảo quy định tại Mục I. Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, học tại Việt Nam hoặc học tại nước ngoài thì được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

+ Đối với trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh): Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu).

+ Đối với trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông “quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” (Tin học văn phòng).

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Ngoài các điều kiện quy định tại Điểm a, Khoản 1, Mục II, Thông báo này nếu người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm sau phải đảm bảo thêm các điều kiện, tiêu chuẩn:

+ Đối với vị trí việc làm vào công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Đối với vị trí việc làm vào giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu không học đại học sư phạm); vào vị trí việc làm phóng viên Báo Quảng Trị phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (nếu không tốt nghiệp đại học báo chí).  

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

- Không đảm bảo các điều kiện nêu trên;

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.

2. Người đăng ký dự tuyển đáp ứng các điều kiện chung nêu trên và phải thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn, cụ thể:

2.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1, Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

2.2. Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1, Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm 2.1.a hoặc điểm 2.1.b hoặc điểm 2.1.c,  Mục II, Thông báo này;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

2.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ “quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ” tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm 2.2.a và điểm 2.2.b, Mục II Thông báo này.

3. Phương thức tuyển dụng

Tuyển dụng đối tượng thu hút, tạo nguồn quy định tại Khoản 2, Mục II, Thông báo này được thực hiện thông qua hình thức kiểm tra, sát hạch.

III - NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH

1. Sát hạch về trình độ hiểu biết chung: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội); những vấn đề cơ bản về Luật Cán bộ, công chức ngày 28/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

2. Sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Trình độ hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến vị trí việc làm của người dự tuyển. Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì sát hạch về năng lực ngoại ngữ hoặc tin học.

IV- THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, TÀI LIỆU ÔN TẬP

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Toàn bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển ở địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và các thông tin cá nhân. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, ban hành kèm theo thông báo này);

b) Bản sao Giấy khai sinh; bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Đối với các trường hợp mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp và đang trong thời gian chờ cấp bằng, thí sinh nộp bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo cấp và kết quả học tập. Trường hợp trúng tuyển thí sinh phải nộp bản sao có chứng thực bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ theo yêu cầu vị trí dự tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi ra quyết định tuyển dụng;

c) Giấy chứng nhận: 1) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông. 2) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.

3) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (nếu có);

d) Quyết định kết nạp đảng viên (đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm công chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện); chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí giảng viên tiếng Lào Trường Chính trị Lê Duẩn nếu không tốt nghiệp đại học sư phạm); chứng chỉ nghiệp vụ báo chí (đối với người đăng ký dự tuyển vào phóng viên Báo Quảng Trị nếu không tốt nghiệp đại học báo chí);

đ) 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

f) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp;

g) Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tiêu chuẩn chính trị vào làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (tài liệu này do cơ quan có thẩm quyền kết luận và cung cấp khi thí sinh được dự kiến xác định trúng tuyển).

Lưu ý: Ban Tổ chức Tỉnh ủy không trả lại hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển khi không trúng tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hết thời hạn nêu trên các giấy tờ nộp bổ sung đều không có giá trị.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Người dự tuyển nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển công chức, viên chức tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 30 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Lệ phí dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính “quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức” lệ phí đăng ký dự tuyển 500.000đ/01 người.

3. Thời gian, địa diểm tổ chức, tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch

Thời gian, địa điểm tổ chức; tài liệu ôn tập đăng ký kiểm tra, sát hạch: Do Hội đồng kiểm tra, sát hạch của tỉnh quyết định và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tại Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: http://www.tinhuyquangtri.vn, để thí sinh và các địa phương, cơ quan, đơn vị có thí sinh tham gia dự tuyển được biết và thực hiện.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (tại địa chỉ http://www.tinhuyquangtri.vn), Báo Quảng Trị (báo in và báo điện tử http://www.baoquangtri.vn), Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và niêm yết tại trụ sở Tỉnh ủy; trụ sở các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu và chỉ tiêu tuyển dụng.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 30 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Phòng Tổ chức - Cán bộ, điện thoại 0233.3855.723)./.

 

create

PV / baoquangtri.vn