• youtube
  • facebook

Quảng Trị tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4 để phòng chống dịch COVID-19

Ngày 1/4/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công văn số 1413/UBND-KSTTHC về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bắt đầu từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Công văn số 1413/UBND-KSTTHC của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 1/4/2020.

 

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương như sau:
1. Tạm dừng tiếp công dân trên toàn tỉnh. Chỉ tiếp nhận đơn thư trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Tạm dừng tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử (dichvucong.quangtri.gov.vn) hoặc tiếp nhận thông tin qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Tất cả kết quả giải quyết TTHC đều được trả qua dịch vụ BCCI. Các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp, thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

3. Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đối với TTHC về cấp đổi giấy chứng minh nhân dân do thủ tục này phải thực hiện lấy dấu vân tay trực tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan công an xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện những nhiệm vụ trên bắt đầu từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí thông báo nội dung trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết và cùng tham gia thực hiện.
Yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

create

KTD / Tin Nhanh Online