• youtube
  • facebook

Quảng Trị lập 3 chốt trạm khai báo y tế tại ba điểm trọng yếu trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19

Ngày 2/4/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công văn hoả về việc kiểm tra và khai báo y tế bắt buộc đối với mọi người dân trên toàn địa bàn tỉnh.

Công văn số 1427/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kiểm tra và khai báo y tế bắt buộc đối với toàn bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 2/4/2020.


Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu:


Thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra triển khai y tế bắt buộc đối với công dân đi vào địa bàn tỉnh Quảng Trị tại 03 điểm: 01 điểm tiếp giáp giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị, 01 điểm tiếp giáp giữa địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trên Quốc lộ 1A và 01 điểm tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trên đường Hồ Chí Minh. Thành phần tham gia tổ Kiểm tra liêniên ngành gồm: Công an tỉnh (Tổ trưởng), Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải. Nhân sự tham gia tổ liên ngành do Giám đốc các đơn vị cử. Thời gian triển khai bắt đầu từ 14h00 ngày 2/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Tổ chức khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công dân đi công tác, làm việc từ ngoại tỉnh về địa phương; người nước ngoài và công dân từ các địa phương khác đến Quảng Trị: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức việc khai báo cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị mình; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức việc khai báo y tế cho công dân trên địa bàn. Kết quả khai báo y tế nộp tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoạt động.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và nội dung chỉ đạo tại văn bản này, báo cáo về BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Cơ quan thường trực - Sở Y tế) trước 16h30 hàng ngày.

create

KTD / Tin Nhanh Online