• youtube
  • facebook

Hợp nhất 17 thôn, bản, tổ dân phố tại 03 huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Thông báo số 1140-TB/TU ngày 01/6/2019 về sáp nhập, hợp nhất thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí phương án sáp nhập, hợp nhất 17 thôn, bản, tổ dân phố tại 03 huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy. 

Cụ thể, huyện Tuyên Hóa sáp nhập, hợp nhất 04 thôn, bản thuộc xã Lâm Hóa (giảm 02 thôn), trong đó hợp nhất thôn 1 và thôn 2 thành thôn Tiền Phong; sáp nhập thôn 3 vào bản Chuối thành bản Chuối.

Huyện Quảng Ninh hợp nhất 02 tổ dân phố thuộc thị trấn Quán Hàu (giảm 01 tổ dân phố), trong đó hợp nhất Tổ dân phố 7 vào Tổ dân phố 6 thành Tổ dân phố Trung Trinh.

Huyện Lệ Thủy sáp nhập, hợp nhất 11 tổ dân phố thuộc thị trấn Nông trường Lệ Ninh (giảm 05 tổ dân phố), trong đó sáp nhập Tổ dân phố Phú Cường vào Tổ dân phố 1 thành Tổ dân phố 1; hợp nhất Tổ dân phố 2A, một phần Tổ dân phố 2B và một phần Tổ dân phố 2C thành Tổ dân phố 2; hợp nhất một phần Tổ dân phố 3A và Tổ dân phố 3B thành Tổ dân phố 3; sáp nhập một phần Tổ dân phố 3A và một phần Tổ dân phố 2C vào Tổ dân phố Liên Cơ thành Tổ dân phố Liên Cơ; sáp nhập Tổ dân phố 5 vào Tổ dân phố 4 thành Tổ dân phố 4; sáp nhập một phần Tổ dân phố 2B vào Tổ dân phố 6 thành Tổ dân phố 6.

Sau khi sáp nhập, hợp nhất 17 thôn, bản, tổ dân phố của các xã, thị trấn của các huyện sẽ còn lại 09 thôn, bản, tổ dân phố; giảm 08 thôn, tổ dân phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, Sở Nội vụ chủ trì tham mưu trình HĐND tỉnh thông qua việc sáp nhập, hợp nhất các thôn, bản, tổ dân phố. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn việc kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức Đảng ở những thôn, bản, tổ dân phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất. Ban Thường vụ các huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy tích cực chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành có liên quan tiếp tục thực hiện tốt chủ trương sáp nhập, hợp nhất các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo những đơn vị sáp nhập, hợp nhất còn khó khăn, vướng mắc; sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng và bộ máy của các thôn, bản, tổ dân phố, bố trí đội ngũ cán bộ đúng quy định.

 

create

N.Quý / quangbinh.gov.vn