• youtube
  • facebook

Quảng Trị: Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Ngày 9/2, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ký Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đoàn có 10 thành viên gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, cán bộ thanh tra Sở Nội vụ, phóng viên Báo Quảng Trị, Đài PTTH Quảng Trị do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Hữu Anh làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh kết quả và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 26/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022. Mục đích nhằm tăng cường hơn nữa việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hình minh họa

Hình minh họa

Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đặc biệt là việc sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Việc kiểm tra được tiến hành khách quan, công khai, minh bạch, toàn diện theo đúng quy định của pháp luật tại trụ sở làm việc của các đơn vị được kiểm tra. Quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị được kiểm tra.

Đối với các đơn vị được kiểm tra phải phối hợp, báo cáo, giải trình về những tồn tại, hạn chế (nếu có) trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra tại buổi làm việc.

Thời gian kiểm tra sẽ được tiến hành trong năm 2022 và theo kế hoạch sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra từ ngày 10/2/2022.

create

Lê Minh / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164825/title/Thanh-lap-Doan-kiem-tra-viec-chap-hanh-ky-cuong-ky-luat-hanh-chinh-tai-cac-co-quan-don-vi-dia-phuong